Ajuntament i administració »calendari escolar Escola Municipal Infantil 2015/2016

calendari escolar Escola Municipal Infantil 2015/2016

Descarregueu el calendari escolar al PDF adjunt.

Descargar Pdf   
Convoatòria Ple Extraordinari 9 de novembre

L'Ajuntament Ple, segons Resolució 189 de convocatòria de l'Alcaldia-Presidència de data 4 de novembre de 2015, celebrarà Sessió extraordinària el proper dilluns 9 de novembre de 2015, a les 14:00 hores, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'este Ajuntament, amb el següent ORDE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior, si escau.
2.- Adhesió al programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”.
3.- Expedient de modificació de Crèdits. CE.
4.- Expedient de contractació pistes pàdel.

Cadena Humana CRA Alfauir-Ròtova

Una vegada superada la prova de la cadena humana, ara toca entrar i votar per tal que el cole de Ròtova puga culminar el repte amb èxit. Al PDF adjunt, vos facilitem les indicacions del cole per tal que pugueu formalitzar el vot.

Descargar Pdf   
Període mitjà de pagament (PMP) corresponent al tercer trimestre de 2015

PERIODE DE PAGAMENT TERCER TRIMESTRE DE 2015.


Segons el procediment de càlcul del Ministeri d' Hisenda i Administracions Públiques el periode de pagament es de 4’85 dies (menys de 5 díes tarda l’Ajuntament en pagar als seus proveïdors).


El periòde mitjà de pagament desde la data de registre de la factura fins al pagament efectiu d'aquesta ha sigut de 4’85 dies durant el tercer trimestre de 2015. A continuació s' adjunta un document Excel amb les dades del Ministeri.

Descargar Pdf   
RÒTOVA ACULL LA SELECCIÓ PER ALS CURSOS DE TÈCNIS ESPORTIUS


L'Ajuntament de Ròtova junt amb l'empresa Acadef aposta per la formació de futurs tècnics impulsant un curs de Tècnic Esportiu Futbol tant de grau mitjà com a superior, este últim donant accés directe a la Universitat. Es tracta d'un curs oficial regulat per la Conselleria d'Educació que ofereix a l'alumne un ampli ventall d'eixides professionals, no sols la d'entrenador.
Les instal•lacions esportives municipals de Ròtova han sigut triades per ACADEF ja que compleixen amb tota la normativa de qualificació tècnica i esportiva requerides per normativa per a l’autorització d’estos cursos.
Dimarts 3 de Novembre en el Camp Municipal de Ròtova van realitzar-se les proves físiques d'accés a nivell 1 a les quals es van presentar alumnes de tota la comarca. Enguany s'impartiran cursos de nivell 1, 2 i 3. Queda obert el termini de matrícula, per a més informació en www.acadef.es
El regidor d’esports D. Roberto Alonso i l’Alcalde, D. Antonio García van estar presents a les proves, en companyia de l’equip tècnic que va realitzar la selecció de candidats als cursos i representats de la conselleria d’Educació.

L'AJUNTAMENT DE RÒTOVA CONDEMNA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.


 
El pròxim dia 7 de Novembre se celebra a Madrid la Marxa Contra les Violències Masclistes.
La violència de gènere no és un problema que afecte l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, faltats dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió.
A pesar d'això,las dones continuen patint violència de gènere,y el nombre d'assassinats es manté en xifres esgarrifoses. En els últims  mesos, la violència  de gènere  ha segat la vida de dones  i menors  commocionant a tot  el país. La societat espanyola ha patit un repunt d'assassinatsmasclistes, convertint l'estiu de 2015 en un període tràgic, en el que s'han registrat el nombre més gran d'assassinats des de 2010.
Una violència davant la qual la societat de Rótova no pot  ni vol  romandre  impassible.
 
Per a la corporació  municipal de l'Ajuntamentde Rótova, la   igualtat entre    dones  ihòmens és un principi fonamental. Una societat decent exigix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere, que garantisca una resposta efectiva a les dones  que  patixen violència  així com  als seus fills  i filles generant  i oferint  els mecanismes  necessaris per a aconseguir-ho.
 
Per tot això, l'Ajuntament de Rótova, atenent la crida de la Diputació de València, visibilitzarà la seua adhesió a esta causa penjant dissabte dia 7 de novembre la bandera violeta en l'edifici de l'Ajuntament, a manera de rebuig i condemna davant de tota manifestació de violència de gènere.
 

 

L'AJUNTAMENT DE RÒTOVA S'ADHEREIX A LA INICIATIVA XARXALLIBRES

 

L’Ajuntament de Ròtova va aprovar dilluns 9 de novembre en sessió  Ple extraordinària de Ple, l’adhesió al programa de subvencions de llibres de text convocades per la Generalitat Valenciana, amb participació dels ajuntaments i la Diputació de València.
Estes ajudes contemplen el finançament de fins 200 € per alumne, destinat a l’adquisició de llibres que posteriorment passaran a formar part d’un banc de llibres de propietat municipal que gestionarà el CRA Alfauir-Ròtova. Es preveu un pagament inicial de 100 € a cada alumne, que es començarà a tramitar a partir de desembre a les oficines municipals.
Amb esta adhesió, l’Ajuntament es compromet a la creació de les partides necessàries per a dotar pressupostàriament el pagament de les ajudes als 120 alumnes que consten com a beneficiaris al padró municipal, segons els criteris marcats per l’orde de Conselleria.
La quantia global a assumir per l’ajuntament serà de 7.920 €, en concepte de participació del 33% del total de la subvenció. El 66% restant serà aportat per la conselleria i la Diputació a parts iguals.
Està previst que l’Ajuntament aporte el 50% d’esta quantitat de forma immediata, amb càrrec al pressupost de 2015 mitjançant modificació de crèdits, donat que existeixen recursos econòmics suficients per a poder fer-ho a l’actual exercici. La resta, s’incorporarà al pressupost de 2016, ja que el pagament final de l’ajuda es realitzarà a la finalització del curs escolars.

 

Festes patronals 2015

Finalitzades les Festes d'enguany, l'Ajuntament de Ròtova vol manifestar l'agraïment a totes les persones que amb la seua col·laboració i treball, han fet que la programació d'activitats i actes s'hagen desenrotllat de la millor forma possible, a pesar de l'oratge advers que hem tingut que patir. Moltes gràcies als festers i festeres, a la Regina 2014 i les dames de la seua Cort, als professionals que han participat per garantir la seguretat, la neteja i la diversió, així com als treballadors municipals que han estat a disposició dels festers per facilitar-los la coordinació dels actes. I per damunt de tot, a la gent de Ròtova, que un any més demostra que les festes patronals son dates assenyalades que cap circumstància pot eclipsar, fent-les molt més significatives amb la seua participació.
Gràcies!

Ampliació termini procés de selecció tècnic/a escola Infantil Municipal

AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS PROCÉS SELECCIÓ ESCOLA INFANTIL

ANTECEDENTS.-

I. El 14 d’agost de 2015 es va dictar la resolució la qual part dispositiva es transcriu a continuació

“PRIMER: Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció una plaça de tècnic/a de l’Escola infantil de Primer Cicle de Ròtova, classificada de naturalesa laboral i amb caràcter temporal, ordenant la seua publicació en el tauler d’edictes de l’ajuntament.

SEGON: Convocar el procés de selecció concedint un termini de quinze dies hàbils per a presentar les sol•licituds en el registre general de l’Ajuntament.

TERCER: Que es publique en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i es realitzen el bans corresponents.”


FONAMENTS DE DRET.-

Primer.- En compliment de la resolució indicada, la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció es van publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament el dia 17 d’agost de 2015, s’han realitzat els corresponents bans informant a la població i publicat en la xarxa social facebook.

Segon.- Atés que s’ha produït errada en la publicació del procés i de les bases al confondre la xarxa social facebook amb la pàgina web municipal, i per tant, no s’ha publicat tal com indiquen les bases en la pàgina web municipal

En funció de les potestats que m’atribueix la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació aplicable, i la Llei de Procediment Administratiu, resolc:


Primer.- Publicar la convocatòria i les bases en la pàgina web municipal.


Segon.- Ampliar el termini de presentació de sol•licitud en quinze dies comptants a partit de la publicació d’esta resolució en la pàgina web municipal i que en tot cas finalitzarà el 21 de setembre de 2015.

Tercer.- Que es publique esta resolució en la pàgina web municipal, al tauler d’edictes i es realitzen els corresponents bans.

 

Ròtova, 1 de setembre de 2015
L’Alcalde

Antonio García Serra

Descargar Pdf   
Període mitjà de pagament (PMP) corresponent al segon trimestre de 2015

Vore PDF adjunt.

Descargar Pdf   
Nou Horari Tourist Info-Centre Polivalent

Vos informem que, gràcies a la contractació subvencionada per la Conselleria (EMCORP turístic 2015) a partir de hui 1 de juliol, la Tourist Info-Centre Polivalent, amplia el seu horari d'apertura, per a facilitar l'accés dels usuaris a l'Aula de lectura i Telecentre, a més de l'atenció presencial a turistes i visitants del poble: De dilluns a divendres de 11'30 a 13'00h i de 17'30 a 20'00h. Dissabtes de 10'00 a 13'00h.

Info Piscina Municipal 2015


Iniciada la temporada estival, com cada any la piscina municipal obri les seues portes per a tots els veïns de Ròtova. L'Ajuntament ha d'ha de garantir la qualitat de les instal·lacions i el manteniment de la seguretat conforme establix la normativa actual vigent en matèria de piscines de pública concurrència, i per a això els servicis municipals presten una atenció específica en el que es referix al control de l'aigua i la neteja de les piscines, així com a la resta d'instal·lacions del seu entorn.
El fet que durant les últimes deu temporades la piscina de Ròtova haja obert tots els dies ininterrompudament durant la temporada d'estiu, ha suposat un intens i constant treball que ha permés mantindre-la sempre dins dels paràmetres tant de desinfecció com d'alcalinitat de l'aigua, entre altres, la qual cosa garantix la seguretat dels banyistes.
Respecte al tractament de l'aigua, tots els dies s'introduïx el (Robot netejafons) durant tres hores per a deixar el fons ben net, després es trau i es neteja.
S'analitzen mínim dos vegades al dia els següents paràmetres, tant del got de recreo (piscina gran) com del got de xapoteig (piscina xicoteta) i si fera falta es corregixen:
· Cloro Residual Lliure, Clor Total, Clor combinat, P.H., Acide Isocianúrico, Volum d'Aigua Renovada, Turbidez i Transparència.
Els resultats es pengen en el tauler d'informació al públic que hi ha en l'entrada de vestuaris del got de recreo.
Pel que fa al control de maquinària de filtració, tots els dies es netegen els filtres de les bombes de filtració, les bombes d'injecció, els filtres dels eskimers i es revisa tota la maquinària.
Cada quatre dies es fa un llavat dels depòsits de filtració de l'aigua.
Es reposen en el clorador les pastilles de tricloro per al got de recreació, i el clor liquide per al got de xapoteig així com el PH. I molt esporàdicament, es tira floculante.
L'estat òptim de les instal·lacions es completa amb l'atenció del pati i de la gespa; tots els dies s'agrana i lava el pati que circumscriu els dos gots i una vegada a la setmana es talla la gespa i es retallen tots cantons.
Tots estos treballs es realitzen en horari de matí i vesprada, abans i després de l'obertura i tancament al públic de la piscina, esmenant qualsevol incidència que puga sorgir en el mínim espai de temps per a no alterar la temporada de bany.
Indubtablement, estos treballs comporten un esforç addicional respecte als recursos municipals, però són considerats prioritaris ja que garantixen la seguretat en el bany, la qual cosa es considera prioritari per a evitar problemes de salut pública com ocorre quan els controls no són tan rigorosos.

Exposició llistat SERVEF traballadors agraris

El SERVEF ens ha enviat el llistat dels agraris per a la selecció de treballadors del sector agropecuari. Els llistats estan exposats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Durant estos 7 dies les persones que no estiguen en el llistat i compleixen el perfil, hauran d'entregar la documentació a les oficines municipals (vida laboral o certificat d'empresa i DARDE), per a que que la enviem al SERVEF, segons les indicacions que ens han fet arribar des del SERVEF de Gandia.

Podeu consultar el llistat al PDF adjunt.

 

Descargar Pdf   
TEMPORADA PISCINA MUNICIPAL 2015

Vos informem que la piscina de Ròtova obrirà a partir del 6 de juny fins el 31 d'agost.

Els abonaments podran tramitar-se a les oficines municipals a partir de l'1 de juny. 

Per a informació i inscripció sobre cursos de natació i aquagym, dirigir-se a la piscina (socorristes) a partir del 20 de juny.

Consulteu el PDF adjunt amb tota la informació detallada:

Descargar Pdf   
Info EMCORP Ròtova 2015

INFO D'INTERÉS: CONSULTA CRITERIS DE BAREMACIÓ DELS CANDIDATS (AL FINAL DE L'ARTICLE).

L'Ajuntament ha sigut beneficiari d'una ajuda per a la contractació de 3 treballadors, en els següents perfils professionals:

-AUXILIAR INFORMACIÓ OFICINA TURISME (AUX. SERVEIS TURISTICS-ATENCIÓ PÚBLIC).

-PEÓ MANTENIMENT D'ENTORN PAISATGÍSTIC DE ZONES TURÍSTIQUES MUNICIPALS (JARDINERÍA).

-MANTENIMENT I MILLORA D'ENCLAVAMENTS D'INTERÉS TURÍSTIC MUNICIPAL (MANTENIMENT D'EDIFICIS).

Per a procedir a la selecció de candidats, l'Ajuntament sol•licitarà llistat al Servef amb les persones de Ròtova inscrites com a demandants d'ocupació en estos perfils professionals, per a procedir a la baremació i selecció conforme estableixen les bases de la convocatòria.

Vos informem que és IMPRESCINDIBLE estar inscrit en el SERVEF com a demandant d'ocupació en les modalitats requerides per a poder prendre part al procés de selecció, que es farà atenent els criteris de baremació que marca la convocatòria de la subvenció i amb presència dels representants sindicals.

 

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL PROGRAMA DE EMPLEO PÚBLICO DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 2015, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓN del secretario autonómico de Economía y Empleo, director general del SERVEF, por la que se regula el proceso de selección de personas desempleadas para su contratación en el marco del programa de empleo público de interés general y social para la realización de actuaciones en municipios declarados turísticos de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el artículo 11 de la Orden 43/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convocan las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas en el programa de empleo público de interés general y social, para el ejercicio 2015 (DOCV de 10.02.2015),

RESUELVO

Primero. Obligaciones de la entidad beneficiaria y condiciones de los trabajadores

1. De conformidad con el artículo 1O de la convocatoria, los destinatarios finales de este programa son las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los centros SERVEF de Empleo.

2. Las entidades beneficiarias de la subvención deberán presentar oferta de empleo al centro SERVEF de Empleo correspondiente. De entre las personas desempleadas que le sean facilitadas por éste, seleccionará a las necesarias para ejecutar los proyectos
. subvencionados.

3. En todo caso, las contrataciones deberán efectuarse con posterioridad a la fecha de la resolución de concesión de la subvención.
4. Los trabajadores deberán estar inscritos como desempleados en el SERVEF hasta el
momento de su contratación.

Segundo. Preselección de trabajadores por el centro SERVEF.
1. Presentada la oferta de empleo, el centro SERVEF de Empleo correspondiente • elaborará un listado de las personas preseleccionadas entre los desempleados del municipio; si no hubiera ningún candidato en el municipio, la preselección se extenderá a desempleados de municipios limítrofes. .
2. El listado de personas preseleccionadas se comunicará a la entidad beneficiaria para
•que pueda iniciar el proceso de selección de los trabajadores. A este respecto, el SERVEF remitirá una notificación para informar y citar a los candidatos preseleccionados, a quienes se les indicará el lugar y el plazo para presentar la siguiente documentación:
a) DNI.
b) En su caso, Libro de familia y, a fin de acreditar la existencia de no natos, certificado de un facultativo de la Seguridad Social.
c) En su caso, certificado de convivencia familiar donde se relacionen la personas que conviven con el candidato.
d) Justificantes de ingresos del candidato y de los miembros de la unidad familiar: Según última declaración de la renta (preferentemente la del ejercicio 2014) o, en caso de que no estuviera obligado a presentarla, certificación de los ingresos por parte de la Agencia Estatal Tributaria para dicho ejercicio.
e) En su caso, certificación del grado de discapacidad.
3. Con carácter general, la documentación justificativa de los ingresos para determinar la renta per cápita de la unidad familiar deberá ser aportada por los candidatos. No obstante, si manifestaran dificultades para su presentación, podrán autorizar al SERVEF para que recabe la información correspondiente de la Agencia EstatalTributaria. A este respecto, el secretario u órgano competente de la Comisión de Baremación remitirá al centro SERVEF de Empleo la correspondiente autorización, que deberá consignarse en el modelo recogido en el Anexo 11, a fin de que se efectúe la correspondiente consulta.
4. La falta de presentación de la documentación acreditativa determinará que no se valore el criterio que pudiera corresponderal candidato.
5. Salvo que medie causa justificada, la no comparecencia al proceso de selección del candidato supondrá su exclusión del proceso, lo que la entidad local beneficiaria comunicará al centro SERVEF de Empleo mediante relación nominal.

Tercero. Comisión de baremación
1. Para la selección final de los candidatos se constituirá una Comisión de Baremación integrada por cuatro miembros, todos con voz y voto: dos representantes de la entidad local, que actuarán como presidente y secretario; y un representante de cada una de las organizaciones sindicales de la Comunitat Valenciana que integran el Consejo de
• Dirección del SERVEF. La Comisión de Baremación podrá contar con asesores con voz pero sin voto; y, en casode empate, decidirá el presidente.
En cuanto órgano colegiado, la Comisión ajustará su funcionamiento é;!l régimen
establecido en los artículos 22 a 29 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las organizaciones sindicales designarán en cada comarca a sus representantes, cuya referencia se publicará en la página Web del Servef junto con los formularios normalizados correspondientes a este programa.
3. La corporación local convocará a los representántes sindicales para participar en el proceso de selección con una antelación de al menos cuatro.días hábiles.
4. El día previsto para la selección de las personas desempleadas a contratar las corporaciones locales facilitarán a los representantes sindicales la oferta de empleo remitida al SERVEF y la Memoria de actuación.

Cuarto. Criterios de baremación.
En el proceso de selección se aplicará el baremo establecido en el Anexo l.

Quinto. Otros aspectos del proceso de selección final de los candidatos.
1. La Comisión de Baremación deberá baremar obligatoriamente a todos los candidatos que remita el Centro SERVEF de Empleo.
2. La corporación local beneficiaria contratará a las personas desempleadas e inscritos en los centros SERVEF de Empleo que hayan obtenido mayor puntuación en el proceso de baremación. En caso de empate, se seleccionará a quien acredite mayor periodo de permanencia como demandante de empleo; si el empate continúa, tendrá preferencia el candidato de mayor edad.

3. El rechazo de la oferta de empleo por parte de la persona desempleada se comunicará a la dirección territorial del SERVEF y al centro SERVEF de Empleo según modelo establecido en el Anexo 111.
• 4. No podrá seleccionarse a más de un miembro de la unidad familiar, salvo que no
existieran otros candidatos para poder realizar el proyecto subvencionado.

Sexto. Acta del proceso de selección final.
1.. La Comisión de Baremación levantará acta del proceso de selección final efectuado que deberá contener: la relación de los miembros de la comisión; la puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo por los candidatos; las personas finalmente
seleccionadas y las que se mantengan como suplentes. Asimismo el acta reflejará las incidencias que se hayan podido producir; en todo caso, se especificará la causa por la que algún candidato no ha sido baremado.
2. En caso de ausencia de los representantes sindicales en el proceso de selección, la
entidad deberá adjuntar al acta la convocatoria remitida a estos para participar en el proceso o, en su caso, la justificación de su ausencia.
3. La entidad local beneficiaria deberá presentar el acta de selección final de los trabajadores junto con la documentación justificativa del inicio de las obras o servicios.

Séptimo. Conservación.de la documentación.
La entidad local beneficiaria deberá conservar toda la documentación acreditativa del proceso de selección final de los trabajadores en previsión de un control posterior.

 

Valencia, 12 de mayo de 2015

EL SECRETARIO AUTONÓMICO.DE ECONOMÍA Y EMPLEÓ DIRECTOR GENERAL DEL SERVEF

Descargar Pdf   
TEMPORADA PISCINA MUNICIPAL 2015

Vos informem que la piscina de Ròtova obrirà a partir del 6 de juny fins el 31 d'agost.

Els abonaments podran tramitar-se a les oficines municipals a partir de l'1 de juny. 

Per a informació i inscripció sobre cursos de natació i aquagym, dirigir-se a la piscina (socorristes) a partir del 20 de juny.

Consulteu el PDF adjunt amb tota la informació detallada:

Descargar Pdf   
Info Salari Jove 2015

INFO D'INTERÉS SALARI JOVE 2015: CONSULTA CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CANDIDATS (AL FINAL DE L'ARTICLE)

L'Ajuntament ha sigut beneficiari d'una ajuda per a la contractació d'un treballador/a, que complixca els següents requisits:

Desocupat menor de 30 anys, demandat d'ocupació com a auxiliar administratiu, amb titol•lació de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa, Cicle Formatiu de Grau Superior en Secretariat o Administració i Finances o simil•lar.

Per a procedir a la selecció de candidats, l'Ajuntament sol•licitarà llistat al Servef amb les persones de Ròtova inscrites com a demandants d'ocupació que complixquen estos requisits, per a procedir a la baremació i selecció conforme estableixen les bases de la convocatòria.


Vos informem que és imprescindible estar inscrit en el SERVEF com a demandant d'ocupació en la modalitat requerida, a més de complir la resta de requisits respecte a la formació acadèmica i edat per a poder prendre part al procés de selecció, que es farà atenent els criteris de baremació que marca la convocatòria de la subvenció i amb presència dels representants sindicals.

 

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE LOS JÓVENES DESEMPLEADOS EN El PROGRAMA DE EMPLEO PÚBLICO "SALARIO JOVEN" 2015, DEL SERVEF.

RESOLUCIÓN del secretario autonómico de Economía y Empleo, director general del SERVEF, por la que se regula el proceso de selección  De jóvenes desempleados en el marco del programa de empleo Salario-Joven.

De acuerdo con el artículo 11 y la disposición final única de la Orden de 44/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía, lndustria,Turismo y Empleo, por la que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la contratación en prácticas de jóvenes desempleados en programas de empleo público Salario-Joven, para el ejercicio 2015 (DOCV de 11/02/2015),

RESUELVO

Primero. Obligaciones de la entidad beneficiaria y condiciones de los contratos y de los trabajadores.
1. las entidades beneficiarias de la subvención del programa de empleo Salario-Joven deberán presentar oferta de empleo al Centro SERVEF de Empleo correspondiente. De entre los jóvenes desempleados que le sean facilitados por éste, seleccionará a los necesarios para ejecutar los proyectos subvencionados.
2. Los jóvenes trabajadores menores de 30 años deberán estar en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o de un título reconocido oficialmente como equivalente o de un certificado de profesionalidad que le habiliten para el ejercicio profesional.
3. Las contrataciones se celebrarán mediante la modalidad de contrato en prácticas y tendrán una duración. mínima de 6 meses y máxima de 9 meses. En caso de sustituciones, el nuevo contrato no podrá ser inferior a 6 meses.
4. En ningún caso podrá seleccionarse a jóvenes que hubieran participado en ediciones anteriores de este programa de subvenciones.
5. Los requisitos de edad, formación e inscripción como demandante de empleo deberán cumplirse por el joven en elmomento de su contratación.

Segundo. Preselección de jóvenes por el centro SERVEF.
1. Presentada la oferta de empleo, el centro SERVEF de Empleo correspondiente elaborará un listado de las personas preseleccionadas entre los desempleados del municipio; si no hubiera ningún candidato en el municipio, la preselección se extenderá a desempleados de municipios limítrofes.
2. El listado de personas preseleccionadas se comunicará a la entidad beneficiaria para que pueda iniciar el proceso de selección de los jóvenes trabajadores.
A este respecto, el SERVEF remitirá una notificación para informar y citar a los candidatos preseleccionados, a quienes se les indicará el lugar y el plazo para presentar la siguiente documentación:
a) DNI
b) Títulos, certificados de formación..etc
c) Expediente académico.
d) En su caso, Libro de Familia y, a fin de acreditar la existencia de no natos, certificado de un facultativo de la Seguridad social.
e) En su caso, certificado de convivencia familiar donde se relacionen las personas que conviven con el joven.
f) En su caso, justificantes de ingresos de los miembros de la unidad familiar: Según última declaración de la renta (preferentemente la del ejercicio 2014) o, en caso de que no estuviera obligado a presentarla, certificación de los ingresos por parte de la Agencia Estatal Tributaria para dicho ejercicio.

g) En su caso, certificación del grado de discapacidad.
3. Con carácter general, la documentación justificativa de. los ingresos para determinar la existencia de familiares a cargo del candidato deberá ser aportada por estos. No obstante, si manifestaran dificultades para su presentación, podrán autorizar al SERVEF para que recabe la información correspondiente de la Agencia Estatal Tributaria. A este respecto, el secretario u órgano competente de la Comisión de Baremación remitirá al centro SERVEF de Empleo la correspondiente autorización, que deberá consignarse en el modelo recogido en elAnexo 11, a fin de que se efectúe la correspondiente consulta.
4. La falta de presentación de la documentación acreditativa determinará que no se valore el criterio que pudiera corresponder al candidato.
5. Salvo que medie causa justificada, la no comparecencia al proceso de selección del candidato supondrá su exclusión del proceso, lo que la entidad local beneficiaria comunicará al Centro SERVEF de Empleo mediante relación nominal.

Tercero. Comisión de baremación
1. Para la selección final de los candidatos se constituirá una Comisión de Baremación integrada por cuatro miembros: dos representantes de la entidad local, que actuarán como presidente y secretario; y un representante por cada una de las organizaciones
sindicales de la Comunitat Valenciana que integran el Consejo de Dirección del SERVEF. La Comisión de Baremación podrá contar con asesores con voz pero sin voto; y, en caso de empate, decidirá el presidente.
En cuanto órgano colegiado, la Comisión ajustará su funcionamiento al régimen establecido en los artículos 22 a 29 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
2. Las organizaciones sindicales designarán en cada comarca a sus representantes, cuya referencia se publicará en la página Web del Servef junto con los formularios normalizados cOrrespondientes a este programa.
3.La corporación local convocará a los representantes sindicales para participar en el proceso de selección con una antelación de al menos cuatro días hábiles.
4. Las corporaciones locales facilitarán a los representantes sindicales designados la oferta de empleo remitida al SERVEF y la Memoria de actuación, el día previsto para la selección de las personas desempleadas a contratar.

Cuarto. Criterios de baremación.
En el proceso de selección se aplicará el baremo establecido en el Anexo l.

Quinto. Otros aspectos del proceso de selección final,de los candidatos.
1. La Comisión de Baremación deberá baremar obligatoriamente a todos los candidatos que remita el Centro SERVEF de Empleo.
2. La corporación local beneficiaria contratará a los jóvenes desempleados e inscritos en los Centros SERVEF de Empleo que hayan obtenido mayor puntuación en el proceso de baremación. En caso de empate, se seleccionará a quien acredite mayor periodo de permanencia como demandante de empleo; si el empate continúa, tendrá preferencia el candidato de mayor edad.
3. El rechazo de la oferta de empleo por parte de la persona desempleada se comunicará
a la dirección territorial del SERVEF y al Centro SERVEF de Empleo según modelo establecido en el Anexo 111.

Sexto.Acta del proceso de selección final.
1. La Comisión de Baremación levantará acta del proceso de selección final efectuado,
que deberá contener: la relación de los miembros de la comisión; la puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo por los candidatqs; las personas finalmente seleccionadas y las que se mantengan como suplentes. Asimismo el acta reflejará las incidencias que se hayan podido producir; en todo caso, se especificará la causa por la que algún candidato no ha sido baremado.
2. En caso de ausencia de los representantes sindicales en el proceso de selección, la entidad deberá adjuntar al acta la convocatoria remitida a estos para participar en el proceso o, en su caso, la justificación de su ausencia.
3. La entidad local beneficiaria presentará el acta de selección final de los trabajadores junto con la documentación justificativa del inicio de las obras o servicios, en el plazo de 30 días naturales desde la fecha de inicio.

Séptimo. Conservación de la documentación.
La entidad local beneficiaria deberá conservar toda la documentación acreditativa del proceso de selección final de los trabajadores en previsión de un control posterior.

Valencia, 12 de mayo de 2015

EL SECRETARiO AUTONÓMICODE ECONOMÍA Y EMPLEO DIRECTOR GENERAL DEL SERVEF

Descargar Pdf   
Contractació Peons Agrícoles-Subvenció SEPE 2015


Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas 2015
-PEONS AGRARIS AJUNTAMENT DE RÒTOVA-


Vos informem que, segons ens han informat des del SERVEF hui 8 de juny, en data 15 de juny el SERVEF remetrà a l’Ajuntament llistat amb les persones inscrites com a demandats d’ocupació (peons agrícoles) i que compleixen els requisits que es demanen a la convocatòria per a formar part de la selecció de treballadors que contractarà l’ajuntament per als mesos de juliol i agost.

Els requisits son:
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació al servef,abans del 15 de juny de 2015, perfil peó agrícola.
- Haver cotitzat al menys 3 mesos en el règim especial agrari, a l’últim any (des del 15/06/2014 al 15/06/2015), siguent al menys un mes dins dels últims 9 mesos.

Els llistats estaran per a la seua consulta al llarg d’una setmana a les oficines municipals, per tal de comprovar si les persones que compleixen els requisits estan inscrits,o cal subsanar la incidència al SERVEF. Els candidats que opten al procés de selecció rebran notificació del SERVEF amb dia i hora per a personar-se a l’Ajuntament amb els mèrits a baremar pel Comité de Selecció, segons els criteris publicats a l’orde de la Convocatòria de l’Ajuda.

Descargar Pdf   
Escola d'Estiu Ròtova 2015

Ja podeu inscriure els vostres fills i filles a l'Escola d'estiu de Ròtova, que es farà de l'1 al 31 de juliol per a xiquets de 2 a 12 anys. Informació i inscripcions a l'Escola Infantil Municipal.

Projecte: Breu història del món.

Més info al PDF adjunt.

Descargar Pdf   
BECAS DIPU 2015


Vos informem que ja està obert fins el 5 de juny el termini de presentació de sol·licituds per a optar a les beques a l'Ajuntament de Ròtova 2015.
Es tracta de quatre beques, a les àrees de Serveis educatius, socioculturals i d'oci, Administració, i Serveis de Jardineria i Medi Ambient.
Vos adjuntem les bases i la instància, que també estan a la vostra disposició a les oficines municipals.

Descargar Pdf   
Pagament de rebuts Consorci de Residus

Vos informem que segons ha informat la Diputació de València, encarregada de la gestió de tributs delegats per l'Ajuntament de Ròtova, s'ha disposat posar al cobrament entre els dies 1 de juny i 31 de juliol de 2015 els rebuts del Corsorci de Residus, corresponent a l'exercici 2015.

 

Descargar Pdf   
CONTACTO TAXI RÒTOVA: 650456567
Contacte Nou Hospital de Gandia

Telèfon contacte nou hospital de Gandia: 962 849 500

web: http://gandia.san.gva.es/

Modificació de Periode de Cremes per a 2015.

Resolució de 6 de maig de 2015 de la Direcció General de prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre modificació de Periode de Cremes per a 2015.

Descargar Pdf   
Informe 1er. trimestre 2015 termini pagament proveïdors

Consultar PDF adjunt.

Descargar Pdf